Menü Bezárás
 1. Az ÁSZF célja, a felek, az ÁSZF-re vonatkozó vonatkozó jogszabályok

  1. A jelen ÁSZF célja, hogy az ALEA SZANITER HUNGARY Kft. (székhely: 1152 Budapest, Palánk u. 148.; Cg.01-09-199399), mint eladó (”ALEA”) által üzemeltetett www.wcbide.hu honlapon (”Honlap”) működő e-shopon (”e-shop”) keresztül történő értékesítés feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit szabályozza.

  1. Az ÁSZF szabályozza az ALEA és az e–shopon keresztül vásárló vevő (”Vevő”) közötti jogviszonyt. Vevő lehet minden, 18. életévét betöltött magánszemély, illetve gazdálkodó szervezet, aki nem gazdasági tevékenység céljából kíván vásárolni az e-shopban.

  1. Az e-shop-on keresztül történő vásárlásra az alábbi dokumentumok vonatkoznak:

 • megrendelés

 • megrendelés visszaigazolása

 • jótállási feltételek

 • ÁSZF

 • panaszkezelési rend

  1. A felek jogviszonyára a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (”Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ekertv.”),a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (”Ker. Rend.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (”Fogy. Rend.”) és a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

  1. Az ALEA fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalú döntése alapján, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa az ÁSZF-et, az árukészletet, a Honlapot, az e-shopot, azok tartalmát, a Honlap és az e-shop működését felfüggessze, átmenetileg vagy véglegesen beszüntesse. Ebből, vagy a szolgáltatás leállásából, meghibásodásából, szüneteléséből eredő felelősségét az ALEA kizárja.

  1. Az ÁSZF módosítása a Honlapon történő közzététel napján válik hatályossá, és a közzététel napjától leadott rendelésekre irányadó. Az ÁSZF módosítást megelőzően regisztrált Vevő a szolgáltatás ismételt igénybevételével elfogadja a módosított ÁSZF-et.

 1. Szerződés tárgya, létrejötte, hatálya

  1. A szerződés tárgya az ALEA által Magyarországon kizárólagosan forgalmazott CREAVIT márkájú, valamint egyéb gyártók által gyártott, fürdőszobai szaniteráru, illetve egyéb tartozékok (”Termék”).

  2. A szerződés megkötésével az ALEA eladja, Vevő pedig a szerződésben foglalt feltételekkel megveszi a Terméket a megrendelés visszaigazolásában meghatározott vételárért (”Vételár”).

  1. Az ALEA a Szerződés alapján köteles a Terméket Vevőnek átadni, míg Vevő köteles a Termék Vételárát az ALEA-nak hiánytalanul megfizetni.

 1. A Honlap és az e-shop működése

A Honlap használata

  1. A Honlapot bárki, korlátozás és előzetes regisztráció nélkül látogathatja. A Termékek megrendelése, illetve a Szerződéskötés             regisztrációhoz kötött. Az e-shopon keresztül történő vásárlás feltétele a nagykorúság (18. betöltött életév) és                                         cselekvőképesség megléte.

  2. A Honlap megnyitásával a látogató tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatásával az ALEA a böngészéssel összefüggésben személyes adatot gyűjt és kezel, melynek részleteit és szabályait az ALEA Honlap és Cookie Adatvédelmi Szabályzat elnevezésű szabályzata (”Honlap Szabályzat”) tartalmaz, és melyet a Honlap látogatója a Honlap felkeresésével elfogad.

  3. A Honlap látogatása és a vásárlás során a Vevők kötelese betartani a hatályos jogszabályokat, illetve az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket. Vevő a Honlapot csak saját célra használhatja, annak semmilyen részét nem jogosult egyéb, nem vásárlási célú, vagy üzleti célra felhasználni, másolni, terjeszteni.

  4. Tilos a Honlap vagy az e-shop tartalmát megváltoztatni, megzavarni a működését, azt felhasználni spam üzenetek vagy vírusok küldésére, arra kártékony programkódokat telepíteni vagy küldeni.

  5. A Honlap és az e-shop műszakilag úgy van optimalizálva, hogy az a legtöbb számítógépes és egyéb informatikai eszközön (PC, okostelefon, tablet), illetve a legelterjedtebb operációs rendszereken (Windows, Linux, MAC, iOS, Android, stb.) megjeleníthető legyen, azonban a megjelenítés minőségéért, gyorsaságáért, a hálózati hibákért, a szoftver-kompatibilitásért, illetve az esetleges egyéb hibákért az ALEA nem vállal felelősséget.

Regisztráció

   1. A regisztráció, díjtalan, önkéntes, és a jelen feltételekben írt egyéb feltételekhez nem kötött.

   2. A regisztráció a Honlapról érhető el, melynek segítségével a honlapon regisztráló Vevő a következő adatokat adja meg: felhasználónév, jelszó, e-mail cím, felhasználó neve, felhasználó postacíme, felhasználó számlázási címe (opcionális), a szállítási cím (ha nem egyezik meg a felhasználó postacímével) és a Vevő egyéb megjegyzései. A Vevő által megadott e-mail címre a regisztráció során ellenőrző e-mail kerül kiküldésre, mely ellenőrző e-mailben található linkre kattintva véglegesíthető a regisztráció, ezért Vevő csak érvényes e-mail címmel tud regisztrálni.

   3. Vevőnek kötelessége a megrendelés véglegesítése előtt leellenőrizni a szállítási és a számlázási adatok helyességét. A hibás, hiányos, vagy pontatlan adatbevitelből eredő (így különösen a kézbesítés sikertelensége hibás vagy hiányos cím, a számla hiányosságából eredő) károk kizárólag a Vevőt terhelik. Amennyiben Vevő személyes adataiban változás következik be, úgy Vevőnek a változások átvezetését kell kezdeményeznie a megrendelés leadása előtt.

   4. Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a regisztráció során megadott felhasználói nevét és a jelszavát megőrizze, ahhoz harmadik, illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. Az illetéktelen hozzáférésből, illetve a regisztrációs adatok elvesztéséből (elfelejtéséből) eredő valamennyi kár Vevőt terheli. Vevő köteles az ALEA-t haladéktalanul tájékoztatni arról, ha a jelszavával, a regisztrációjával, vagy a megrendelésével kapcsolatosan visszaélés jut a tudomására.

   5. A regisztrált Vevő csak a saját regisztrációs profilját használhatja, más személy által regisztrált profilba nem léphet be, onnan más nevében megrendelést nem küldhet, módosíthat.

   6. A regisztrációval a Vevő elfogadja a jelen ÁSZF-et, valamint a Honlapnak és az e-shopnak az adatkezelésre és az adatvédelemre vonatkozó szabályait.

Bejelentkezés, adatmódosítás, regisztráció törlése

  1. A sikeres regisztrációt követően a Vevő a regisztráció során megadott felhasználói nevével és jelszavával tud belépni.

  2. A belépést követően a Vevő a felhasználó menüpontban tudja elvégezni a személyes adataiban és a szállítási adatokban a változásokat.

  3. A felhasználói név és az e-mail cím a regisztrációt követően nem módosítható.

  4. A Vevő regisztrációja a regisztráció során megadott email-címről az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail címről, vagy postai úton küldött levélben írt kérelemmel törölhető. A regisztráció a folyamatban lévő megrendelés alatt, egészen az egyoldalú elállásra nyitva álló határidőt követő 15 napig nem törölhető. Az egyoldalú elállás esetén a regisztráció csak a felek közötti elszámolást követő 15 nappal törölhető.

  5. Az ALEA a Vevő regisztrációját a regisztráció időpontjától számított 3 éven belül minden előzetes értesítés nélkül, automatikusan jogosult törölni, mely határidő a regisztráció során leadott rendelés esetén újra kezdődik.

  6. Az ALEA jogosult a Vevő regisztrációját egyoldalú döntésével törölni, amennyiben a Vevő a regisztrációjával visszaél, nyilvánvalóan valótlan adatokat ad meg, a Honlapot vagy az e-shop-ot rendeltetésellenesen használja, abban kárt tesz, vagy egyéb jogellenes magatartást tanúsít.

Termék kiválasztása, leírása, kosár, vételár

   1. A Honlapon található Termékekről írt általános leírás, jellemzők, tulajdonságok, valamint a hozzájuk tartozó képek tájékoztató jellegűek, az esetleges hibásan feltüntetett adatok miatt az ALEA felelősséget nem vállal. Vevő szükség szerint jogosult és köteles a Termék megrendelése előtt az ALEA ügyfélszolgálatával egyeztetni, amennyiben a Termékkel kapcsolatban, annak bármely tulajdonságával, jellemzőjével kérdése vagy kétsége merül fel, vagy további információra van szüksége. Ahol a termékhez részletes, letölthető gyártói leírás található a Honlapon, ott ez utóbbi irányadó a Termék műszaki tulajdonságaival kapcsolatban, melynek tartalmáért azonban az ALEA nem felel. A Termék tulajdonságaira vonatkozó, és kizárólag irányadó információkat a Termék használati utasítása tartalmazza.

   2. Az ALEA egyes Termékek megjelenítéséhez illusztrációs ábrát alkalmaz, mely eltérhet a Termék tényleges kinézetétől.

   3. A Honlapon található Termékek mellett feltűntetett árak minden esetben irányárak, és csak tájékoztató jellegűek. A tényleges vételár a megrendelés visszaigazolásában feltűntetett vételár. A vételár változtatás jogát az ALEA fenntartja magának.

   4. A feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendőek, melyek az általános forgalmi adót magukban foglalják. A vételár a Termék vételárát, az ÁFA-t és a csomagolás árát fogalja magában, nem tartalmazza azonban a kiszállítás, a fizetés, illetve a Termék beszerelésének, beüzemelésének költségeit, díját.

   5. A vételár minden esetben a megrendelés visszaigazolásában megadott vételár, melyet az időközben esetlegesen beálló változások (áremelkedés, árcsökkenés) nem érint, azaz áremelkedés esetén a Vevő nem köteles a vételár különbözetét megfizetni, míg árcsökkenés esetén visszatérítésre, árcsökkentésre nem jogosult.

   6. A Honlapon található Termékek és az ALEA raktárkészletén ténylegesen rendelkezésre álló Termékek között eltérés lehet, az ALEA nem tudja garantálni, hogy a Honlapon található Termékek ténylegesen rendelkezésre állnak-e. Az ALEA csak a rendelés leadását követően tud tájékoztatást adni arról, hogy a megrendelt Termék rendelkezésre áll-e, és hogy milyen szállítási határidővel vállalja leszállítani. Az ALEA nem köteles arra, hogy az esetlegesen nem elérhető Termék helyet egy másik, hasonló Terméket ajánljon fel.

   7. Az ALEA jogosult egyoldalúan korlátozni a megrendelhető Termékek számát a szokásos mennyiségben. A szokásos mennyiség meghatározására az ALEA egyoldalúan jogosult. A szokásos mennyiségnél nagyobb mennyiségben leadott rendelés teljesítését az ALEA jogosult megtagadni.

   8. A Vevő a regisztrálás után a saját profiljába belépve tud válogatni a Termékek közül, illetve a megrendelési listát összeállítani. A megrendelési lista az e-shopban a „Kosár” elnevezésű felületen található.

   9. A kiválasztott Terméket a Vevő a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával tudja a rendelési listához hozzáadni. A Kosár tartalmát a Vevő a megrendelés véglegesítéséig bármikor megváltoztathatja, módosíthatja, törölheti.

   10. A Vevőnek a megrendelés leadásáig lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, korrigálására a Honlapon, melyet saját maga elvégezhet. A megrendelés leadását követően a Vevő az adatbeviteli hibákat az ügyfélszolgálattal kapcsolatba lépve tudja javítani, leegyeztetni.

   11. A megrendelés leadása előtt a Vevő kiválaszthatja a fizetési és a szállítási módot.

 1. Rendelés leadása, visszaigazolás, szerződés létrejötte, fizetés

  1. A Kosárba helyezett Termékeket a Vevő a „Megrendelem” gomb megnyomásával rendeli meg. A megrendelés elküldését követően Vevő rövid időn belül automatikusan generált e-mail üzenetet kap, mely a megküldött megrendelésének adatait és a megrendelés számát tartalmazza. A megrendelés megküldésétől áll be a Vevő ajánlati kötöttsége. A megrendelés elküldésével – amennyiben a visszaigazolás is megtörténik – a Vevő fizetési kötelezettsége beáll.

  1. A megrendelés megküldésétől számított 24 órán belül az ALEA írásban, e-mail útján igazolja vissza a megrendelést. Amennyiben az ügyfélszolgálat a Vevővel nem tud a rendelés leadását követő 24 órán belül kapcsolatba lépni, úgy az ALEA jogosult megtagadni teljesítést és a visszaigazolást.

  1. A visszaigazolás időtartama alatt az ALEA ellenőrzi, hogy a megrendelt Termék rendelkezésre áll-e a raktárkészletén, illetve hogy a megrendelési feltételekkel és mennyiségben tudja-e szállítani a Terméket.

  2. A megrendelés visszaigazolásával az ALEA és a Vevő között adásvételi szerződés jön létre a Fogy. Rend. alapján, mely szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, és melyet az ALEA nem iktat.

  3. Amennyiben az ALEA a megrendelést nem igazolja vissza, vagy eltérő tartalommal igazolja vissza, úgy a szerződés nem, vagy a visszaigazolásban foglalt eltérő tartalommal jön létre.

  4. Vevő a rendelés leadása során személyes átvétel során történő, banki átutalásos vagy utánvétes fizetési módot választhat.

  5. Banki átutalásos fizetés esetén a Vevő az átutalást a megrendelés leadását követő 1 munkanapon belül indítja meg, a közleménybe feltűntetve a megrendelés számát. Amennyiben a tranzakció nem kerül jóváírásra az ALEA bankszámlaszámán a megrendelés leadásától számított 3 munkanapon belül, úgy az ALEA akkor sem köteles teljesíteni, ha egyébként a megrendelést visszaigazolta, 5 munkanap után pedig a megrendelés automatikusan hatályát veszti.

  6. Utánvéttel történő fizetés esetén Vevő a vételárat a kézbesítőnek fizeti meg.

  7. Amennyiben a Vevőnek a Termékről ÁFA levonására jogosító számlára van szüksége, úgy ezt a megrendelés leadása előtt jeleznie kell az ALEA felé, mert az ALEA-nak utólag nem áll módjában ÁFA-s számlát kiállítani.

  8. Az ALEA nem részese, tagja, aláírója, alkalmazója vagy alávetettje semmilyen magatartási, etikai, vagy egyéb kódexnek, szabályzatnak.

 1. A Termék átadása

  1. Vevő a rendelés leadása előtt kiválaszthatja, hogy milyen módon kívánja a Terméket átvenni. Vevő a Terméket a [cím] alatti átvételi ponton személyesen, a megrendelés visszaigazolásában írt időpontban veheti át, vagy pedig futárszolgálat útján történő kézbesítéssel.

  1. Az ALEA a Termék tulajdonjogát a vételár kifizetéséig fenntartja.

  1. A személyes átvétel ingyenes, a futárszolgálat útján történő kézbesítés a Honlapon mindenkor feltüntetett értékhatárig országosan, Magyarország területén 3.000,- forint, az értékhatárt meghaladó megrendelés esetén ingyenes. Szállítási díj felszámítása esetén az ALEA a Termék vételárán felül tünteti fel a szállítási díjat a számlán.

  1. A Termék kézbesítése a GLS futárszolgálat útján történik a kézbesítő általános szerződési feltételei szerint, melyek a https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek oldalon érhetőek el.

  2. A szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanap.

 1. Elállás a szerződéstől

  1. A jelen fejezet rendelkezései kizárólag akkor alkalmazhatóak, ha a Vevő fogyasztónak minősül. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztónak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül.

  2. A fogyasztónak minősülő Vevőt az alább meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg:

 •  a Terméknek,

 •  több Termék adásvételekor, ha az egyes Termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Terméknek,

 •  több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

a fogyasztónak minősülő Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. A fogyasztónak minősülő Vevő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

  1.  A fogyasztónak minősülő Vevő az előbbiekben írt elállási jogát az ÁSZF 1. számú mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

  1.  Ha fogyasztónak minősülő Vevő eláll a szerződéstől, az ALEA haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Elállás vagy felmondás esetén az ALEA a fogyasztónak minősülő Vevőnek visszajáró összeget a fogyasztónak minősülő Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztónak minősülő Vevő kifejezett beleegyezése alapján az ALEA a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztónak minősülő Vevő ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

  1. Az ALEA mindaddig visszatarthatja az előzőek szerint visszatérítendő összeget, amíg a fogyasztónak minősülő Vevő a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az ALEA-t a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza.

  2.  A fogyasztónak minősülő Vevő elállása esetén köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az ALEA-nak vagy az ALEA által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha az ALEA vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztónak minősülő Vevő a Terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztónak minősülő Vevő kizárólag a Termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

  3. fogyasztónak minősülő Vevő csak a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 1. Szavatosság, jótállás, termékfelelősség

Kötelező jótállás

  1. A Termékek a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek.

  1. A kellékszavatosság részletes szabályait a 2. számú melléklet tartalmazza.

Szavatosság

  1.  Amennyiben az ALEA által eladott Termék hibás, úgy az ALEA kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az ALEA-nak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a V Vevőnek okozott érdeksérelmet; vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az ALEA költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha az ALEA a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

  1.  A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az ALEA-nak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az ALEA adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

  1.  Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az ALEA-val közölni.

  1.  Ha a Vevő fogyasztónak minősül, a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.

  2.  A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el, ha azonban a Vevő fogyasztónak minősül, úgy kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A Terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik akkor is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

  1.  A szavatossági igényt a Termék minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a Vevő a szavatossági igényét a Terméknek – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a Termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az ALEA-t terhelik, ha azonban Termék meghibásodásában a Vevőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vevő köteles viselni.

  1.  Ha a Termék kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a Vevő számára számottevő értéknövekedést eredményez, az ALEA a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt, kivéve, ha a Vevő fogyasztónak minősül. Kicserélés vagy elállás esetén a Vevő nem köteles a Terméknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Jótállás

  1. Az ALEA a Termékek vonatkozásában az adott Termékhez kapcsolódóan jótállást vállal, melynek feltételeit a Termékhez tartozó jótállási jegy tartalmaz.

  1.  A jótállás időtartama alatt az ALEA helytáll a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a Vevőnek a jogszabályból eredő jogait nem érinti.

  2.  A jótállásból eredő jogokat a Termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti az ALEA-val szemben a jótállási időn belül.

  1.  A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha az ALEA a kötelezettségének Vevő felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

  1. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Termékszavatosság

  1.  Amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül, úgy a Termék hibája esetén a Vevő követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Gyártónak minősül a Termék előállítója és forgalmazója is.

  1.  A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a Terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; a Termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy a Termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

  1.  Csere esetén a kicserélt Termékre, kijavítás esetén a Termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

  1.  Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A gyártót a termékszavatosság Termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termékszavatossági jogokat a Termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

 1. Panaszkezelés

  1. Vevő az esetleges felmerülő panaszaival az ALEA-hoz fordulhat, melynek eljárási rendjét az ALEA 3. számú mellékletében írt szabályzata tartalmazza.

 1. Az ALEA adatai

  1. Vállalkozás neve:

  2. Cégjegyzékszáma:

  3. Adószáma:

  4. Címe:

  5. Telefonszám:

  6. Email:

  7. Fax:

  8. Bankszámlaszám:

  9. Ügyfélszolgálat elérhetősége:

  10. Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

 1. Adatvédelem

  1. A honlapon történő regisztrációval, a vásárlással, a panaszkezeléssel és az egyéb, a felek közötti jogviszony során keletkező adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseket az ALEA adatvédelmi szabályzata tartalmazza.

 1. Egyéb rendelkezések

  1. Az ALEA jogosult késedelmes Vételár fizetése esetén késedelmi kamat felszámítására, melyre a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó.

  1. A Honlapon található linkekről más weboldalakra történő navigálással a Vevő egy harmadik személy által által fenntartott oldalra kerül, mely során személyes adatok kezelésére kerülhet sor, ezért azonban az ALEA nem tartozik felelősséggel.

  1. ALEA a kártérítési felelősségét bármilyen jogcímen – a termékfelelősséget kivéve – teljes körben kizárja. Vevő a megrendelés leadása során köteles tájékoztatni minden olyan, Vevő által vállalt kötelezettségről (kötbér, kamat, kártérítés, elmaradt haszon, hátrányos szerződéses jogkövetkezmény), amely az ALEA késedelmes vagy hibás teljesítése esetén Vevőt, vagy harmadik személy felé fennálló kötelezettségét érinti. Ilyen tájékoztatás hiányában Vevő semmilyen, a Ptk. 6:143. § (2) bekezdése szerinti következménykárt nem jogosult az ALEA-tól követelni, ezen károk nem minősülnek előre látható kárnak. Amennyiben Vevő az ALEA-t az előre látható károkról írásos megrendelőben előre értesíti, és az ALEA ezen tájékoztatás tudomásul vételével a megrendelést visszaigazolja, úgy az ALEA a 6:143. § (2) bekezdése szerinti kártérítési felelősségének mértékét a Ptk. 6:152. §-a alapján a Termék szállítási költség nélküli nettó vételárának 10 (egy) %-ának megfelelő összegben korlátozza.

  1. A Honlap teljes tartalma, a grafikai megoldások, logók, nevek, adatbázisok szerzői és egyéb jogvédelem alatt állnak, azok felhasználása, másolása, sokszorosítása, lementése, bármilyen egyéb módon történő használata az ALEA írásbeli engedélyéhez kötött.

  1. A Felek által a másik félnek tett bármely bejelentés, értesítés, felszólítás akkor tekintendő kellőképpen megtettnek, ha azt a fogadó fél írásban konkrétan visszaigazolta vagy, ha ajánlott vagy tértivevényes küldeményként a fogadónak az ÁSZF-ben foglalt, illetve a regisztráció során megadott címre kikézbesítették.

  1. A postai úton, ajánlott küldeményként megküldött levelet kézbesítettnek, és a nyilatkozatot a másik fél részére közöltnek kell tekinteni annak postára adásától számított ötödik munkanapon.

  1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jogügylet tárgyával összefüggő jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2015. január 31.